Col·legi Oms i de Prat

El Col·legi Oms i de Prat, és un centre privat de Manresa, concertat amb la Generalitat de Catalunya, ideològicament aconfessional i sense afany de lucre. Pertany a la Fundació Catalunya La Pedrera.

El Col·legi Oms i de Prat actualment té un total de 680 alumnes de P-3 a 4t d’ESO.

 

Els trets diferencials són:

  • Oferir una proposta educativa màximament coherent i responsabilitzadora per part de tots els docents implicats en una educació integral de la persona.
  • Una escola catalana, no només per la normalització de la llengua en les diverses àrees i nivells, sinó, sobretot, assumint el procés educatiu des dels valors i caràcter propis de la cultura catalana.
  • L’ensenyament aconfessional, procurant obrir els alumnes a totes les dimensions de la persona.
  • L’ensenyament actiu, entès no sols per a potenciar la iniciativa i la creativitat, sinó també la responsabilitat personal i col·lectiva de l’alumne, començant pel propi procés d’aprenentatge.
  • Una metodologia basada en criteris que busquen el desenvolupament de les capacitats, donar resposta a les necessitats dels alumnes, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable i la sintonia amb els avenços tecnològics i mitjans didàctics més eficaços.
  • La relació entre tots els membres de la comunitat educativa basada en el diàleg, la confiança, el respecte mutu, la cooperació, la inclusió i l’esperit de conciliació.

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 49