?>

Gestió d'hàbitats

 

Els prats de dall són uns herbassars naturals molt rics en gramínies, lleguminoses, orquídies i també en fauna invertebrada, sobretot papallones. S’anomenen prats de dall perquè el que s’hi fa és dallar en comptes de llaurar, cosa que no fa malbé les plantes i no altera la composició de la vegetació. La Fundació, doncs, sempre ha tingut cura de preservar la integritat d’aquests prats, motiu pel qual encarrega dallar-los cada any a fi de mantenir l’hàbitat obert i evitar que hi proliferi una vegetació més alta, i potenciar el rebrot i la floració de les herbes per tal d’afavorir la disponibilitat de recursos per als invertebrats.