La Fundació Catalunya La Pedrera disposa d’un Pla d’Actuació en el marc de la pandèmia per COVID-19 elaborat amb l’objectiu de maximitzar la seguretat de les persones participants als diferents programes de ciència. Aquest Pla ha estat elaborat seguint la normativa i els plans de contenció dictats per la Generalitat de Catalunya i el PROCICAT per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció.

El Pla d’Actuació contempla tant els espais propis de la Fundació com els espais de tercers on es realitzi tota o part de l’activitat de cadascun dels programes.

Mesures de prevenció i higiene personal

Sempre que sigui possible s’acompliran les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat i l’ús de la mascareta.

El rentat de mans serà obligatori i freqüent. Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans i es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Neteja, desinfecció i ventilació

Es farà una ventilació, neteja i desinfecció freqüent de tots els espais, superfícies i materials.

Responsable de seguretat i higiene

Totes les activitat comptaran amb una persona Responsable de Seguretat i Higiene, que tindrà el certificat de la formació sobre prevenció i higiene expedit per la Direcció General de Joventut i  vetllarà per l’acompliment de les mesures establertes en el del Pla d’Actuació.

Formació de grups

L’activitat es farà en grups de convivència estables (GCE), sempre que sigui possible. Es minimitzarà el contacte amb persones alienes a aquest grup per contribuir a la seguretat del grup i permetre una bona traçabilitat en cas de contagi.

Activitats a l'aire lliure

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

Transports i desplaçaments

En els desplaçaments en transport col·lectiu, totes les persones hauran de dur mascareta. Quan el nivell d'ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

Fluxos de circulació

Per evitar l’aglomeració de persones s’establiran circuits i s’organitzarà la circulació en llocs i moments determinats.

Acompanyaments

Es recomana que l’acompanyant de la persona participant fins al punt de trobada sigui la mateixa que vingui a recollir-la al finalitzar l’activitat.

Control de símptomes

Es prendrà la temperatura diàriament i es controlarà l’absència de simptomatologia associada amb la COVID-19. En cas de tenir símptomes o haver estat en contacte amb persones afectades en els darrers 14 dies, no es podrà participar en les activitats. 

Gestió de casos

Davant d’un cas positiu se seguirà el protocol establert per les autoritats sanitàries.

Aquesta informació és un extracte del Pla d’Actuació Covid-19 que està a la vostra disposició, prèvia petició al correu electrònic del programa, juntament amb la fitxa específica de mesures concretes per a cada programa.