Dades personals del pare/mare o representant legal del menor
El vostre fill va participar l’any passat al PAE?
Pagament de la matrícula 
La matrícula es pagarà un sol cop, per cada infant o adolescent inscrit, i en el moment de la inscripció.
Un cop enviada la inscripció a través d’aquest formulari, rebreu un correu electrònic amb les indicacions per fer el pagament de la matrícula via TPV.
En cas que no hi hagués un nombre mínim de participants per formar grup, es retornarà l’import de la matrícula íntegrament.

Pagament mensual de la quota
El pagament mensual de la quota es realitzarà a través de domiciliació bancària.
Número de compte bancari:
Dades i informació del menor
Cal emplenar una taula per cada fill/a que inscrigueu al servei
Etapa educativa
Canals de comunicació i aspectes tecnològics
Comptes i dispositius que utilitzarà el seu fill/a per connectar-se, puntualment, als Webinars i activitats online que es convoquin.
Dispositius tecnològics de què disposa el menor per connectar telemàticament
Horari
Seleccioneu una de les propostes de dies i horari preferent.
 

Dades i informació del menor 2
Cal emplenar una taula per cada fill/a que inscrigueu al servei
Etapa educativa
Canals de comunicació i aspectes tecnològics
Comptes i dispositius que utilitzarà el seu fill/a per connectar-se, puntualment, als Webinars i activitats online que es convoquin.
Dispositius tecnològics de què disposa el menor per connectar telemàticament
Horari
Seleccioneu una de les propostes de dies i horari preferent
 

Jo, com a representant legal del/s menor/s inscrit/s, MANIFESTO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i .el/s AUTORITZO a participar en les activitats del “Programa d’Acompanyament Educatiu”, durant el curs 2020-2021, que organitza la Fundació Catalunya La Pedrera.
FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA com a responsable del tractament tractarà les teves dades i les del teu fill o filla amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al Projecte d’Acompanyament Educatiu. Podreu accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat

S’informa que les dades seran tractades per encarregats de tractament ubicats en països que garanteixen un nivell adequat de protecció de dades a l’empara d’una decisió d’adequació presa per la Comissió de la UE, de manera que no hi ha riscos en el tractament.