Les següents Condicions per a la realització de la donació, contenen la informació prèvia a la donació que es pretén realitzar a través de la web https://donatius.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ i altres drets i obligacions que poguessin derivar-se de la relació amb la FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, amb domicili en Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona (Barcelona) i proveïda de NIF G65345472.

 

1. Objecte

Aquestes Condicions regulen el procés de donació a través de la web propietat de FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA que voluntàriament desitgen realitzar els usuaris que prèviament hagin emplenant el corresponent formulari, amb les dades necessàries per poder dur a terme la relació entre FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA i els donants, i que hagin prestat el seu consentiment i acceptació plena, sense reserva alguna, de totes i cadascuna de les condicions publicades per FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA a cada moment que l’Usuari accedeixi al referit lloc web.

El donant haurà de llegir íntegrament les Condicions cada vegada que desitgi realitzar una donació o aportacions a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA a través d’aquesta web. Les Condicions s’aplicaran a totes les donacions que es desitgin realitzar a la Web, regint les que estiguin vigents al moment de realitzar cada donació.

Les donacions generen dret a practicar les deduccions previstes en la Llei 49/2002 de 23 de desembre de regim fiscal de les entitats sense finalitat lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge sempre que siguin irrevocables, pures i simples i realitzades en favor de les entitats acollides en aquest regim. A aquests efectes, s’informa a l’usuari que la donació realitzada tindrà caràcter d’irrevocable.

 

2. Concepte i registre de donant

S’entén per donant aquell que accedeixi a la Web, que consigni les dades obligatòries que es sol·licitin i realitzi una donació seguint les corresponents instruccions del lloc web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena d’aquestes Condicions.

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA es reserva el dret de cancel·lar la donació si la informació subministrada es considera falsa o poc a veraç.

 

3. Acceptació de les condicions establertes

El donant declara, sota la seva responsabilitat, que és major d’edat, ha llegit íntegrament les presents Condicions, així com les instruccions i indicacions per efectuar la donació. Per la realització de qualsevol donació, el donant accepta, sense reserva alguna, les presents condicions.

 

4. Com puc fer una donació?

Per poder realitzar un donatiu Online, l’Usuari haurà d’emplenar el formulari que FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA posa a la seva disposició a l’apartat “Col·labora – Donatius”. El donant haurà de facilitar les dades requerides en el formulari per tal de realitzar el donatiu mitjançant targeta bancaria. En cas que la donació sigui periòdica, autoritza a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, amb G65345472, a girar, al número de compte bancària especificat en el formulari, els imports de les donacions que s’hagin indicat, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.

L’Usuari té la possibilitat de realitzar un donatiu directe mitjançant transferència bancaria ficant-se en contacte amb info@fcatalunyalapedrera.com

 

5. Certificat de Donació

Una vegada efectuada la donació i en el termini més breu possible, FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA remetrà, al compte de correu electrònic que hagi introduït en el formulari, el Certificat de Donacions, document que valida aquesta donació i que es podrà presentar a la Declaració de la Renda. Si en el termini d’una setmana, el Donant, no ha rebut el Certificat de Donacions, es pot posar en contacte a través del correu electrònic a info@fcatalunyalapedrera.com

 

6. Privacitat i Protecció de Dades Personals de les Donacions

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i li informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: Finalitat del tractament: gestionar els donatius i aportacions rebudes. Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament, i per complir amb els terminis imposats per complir una obligació legal. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimizació de les dades o la destrucció total de les mateixes. Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o a aquells tercers que actuïn com a encarregats del tractament. En aquest sentit, informem als donants que les seves dades personals incloses en els documents o registres que acreditin l’aplicació de fons en els diferents projectes, estaran a la disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme, de l’Agencia Tributaria i de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals d’Infraccions Monetàries o dels seus òrgans de suport, així com dels òrgans administratius o judicials amb competències en l’àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme. Legitimació del tractament: Les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució del contracte de Donació, sense el tractament d’aquestes dades no seria possible executar aquesta Donació.

Les donacions podran ser anònimes, excepte les següents excepcions: -

· L’usuari decideixi lliurement incloure les seves dades personals (Nom, Cognoms, Document d’Identitat, Codi Postal, Correu electrònic i Telèfon).

· Quan la quantitat de la donació sigui igual o superior a 100 euros (en compliment de l’article 42 del Reial decret 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme) .

· Quan l’usuari sol·liciti l’emissió del certificat fiscal.

Drets que assisteixen a l’Interessat: Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona (Barcelona) o enviant un correu electrònic a lopdcatalunyalapedrera.com. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@fcatalunyalapedrera.com

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal. En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-ho a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA a través de telèfon, e-mail que apareixen com a contacte a la web.

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

7. Llei i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb la donació, serà la llei espanyola.