La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

Biodiversitat

Declaració de Refugi de Fauna Salvatge.
Catalogació de les poblacions de ratpenats.

Gestió d’hàbitats

Zones humides:
Desenvolupament d'un conjunt de mesures d’afavoriment de la zona humida.