La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itineraris, passeres i aguaits.

Biodiversitat

Reintroducció de la cigonya blanca.
Declaració de Refugi de Fauna Salvatge.
 

Gestió d’hàbitats

Col·laboració en el desenvolupament de l’entorn d’aprenentatge.