La sessió

Cala Sant Francesc i Centre d’Estudis Avançat de Blanes (CEAB)

Abril de 2021

En aquesta sessió de dissabte s’aprofundeix en:

  • Estudi de la biodiversitat marina.
  • Anàlisi de mostres biològiques al laboratori.

En aquesta sessió de dissabte aprofundeixes de forma pràctica en l’estudi de la biodiversitat vegetal i animal marina de la Cala de Sant Francesc de Blanes de la mà dels investigadors i investigadores del Centre d’Estudis Avançat de Blanes (CEAB). Aquest dissabte pots conèixer les principals comunitats litorals bentòniques in situ, analitzar les seves característiques i estat ecològic al laboratori del CEAB, i entendre la importància de la conservació de la biodiversitat marina.

 

Activitats

Activitat 1. Estudi de la biodiversitat marina de la Cala de Sant Francesc

Dia: Dissabte d’abril 2021

Horari: Per determinar

Lloc: Cala de Sant Francesc, Blanes

Coordinació de l’activitat: Gemma Agell, coordinadora de l’Àrea de Divulgació Científica i Educació del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i Susana Pinedo, responsable científica del Laboratori d’Identificació d’Organismes del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)

Sessió a càrrec: Gemma Agell i Susana Pinedo

Idioma: Català

Descripció: Estudi de la biodiversitat vegetal i animal marina de la Cala de Sant Francesc de Blanes. En aquesta sessió de treball de camp es fan les següents tasques:

  • Observació dels diferents estrats en que es distribueixen les comunitats litorals bentòniques in situ (supra i mediolitoral)
  • Discussió de les variables ambientals que condicionen les espècies que hi viuen
  • Pràctica dels mètodes de mostreig per quantificar la biodiversitat i avaluar l’estat de conservació de les comunitats
  • Recollida de mostres per al seu posterior anàlisi
  • Presa de dades ambientals (temperatura, salinitat) i de situació (GPS, orientació, tipus de substrat)
Activitat 2. Anàlisi de les mostres recollides al laboratori. Importància de la conservació de la biodiversitat marina

Dia: Dissabte d’abril 2021

Horari: Per determinar

Lloc: Instal·lacions i laboratoris del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)

Coordinació de l’activitat: Gemma Agell, coordinadora de l’Àrea de Divulgació Científica i Educació del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i Susana Pinedo, responsable científica del Laboratori d’Identificació d’Organismes del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)

Sessió a càrrec: Gemma Agell i Susana Pinedo

Idioma: Català

Descripció: Separació i classificació de les diferents espècies d’algues presents en la mostra per a l’estudi qualitatiu de la biodiversitat. Anàlisi semi-quantitatiu de la biodiversitat algal. Valoració a partir de les espècies predominants de l’estat ecològic de la zona mostrejada i relació amb les variables ambientals