En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’informem que les webs dels programes formatius són un domini d’Internet vinculats a Fundació Catalunya La Pedrera, CIF G65345472, registrada al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el Número de Registre: 2756, situada a Carrer Provença 261 i Passeig de Gràcia 92, 08008 Barcelona. A aquests efectes, les presents condicions regeixen la relació entre l’usuari i la Fundació:

 

1. El programa formatiu i l’usuari.

Tots els programes educatius i formatius són organitzats per la Fundació Catalunya La Pedrera. A través d’aquesta web oferim un servei online, 24x7, per a realitzar el pagament de la quota d’inscripció als diferents programes.

La utilització de la nostra web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les disposicions incloses en aquests documents, així com totes les condicions incloses en les bases dels programes en les versions publicades en cada un dels dominis dels programes específics.

L’usuari declara que disposa de capacitat legal necessària per actuar i contractar al web d’acord amb les condicions més a baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei, amb aquestes condicions així com d’acord amb les bases dels programes, i no podrà emprar per a:

  • Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i contrasenya, havent de comunicar immediatament a Fundació l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació.
  • Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Fundació, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d’aquest lloc web.
  • Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
  • Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
  • Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.
  • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

 

2. Preus i condicions de pagament

Els preus estipulats són en Euros i es troben vigents en el moment de la inscripció al programa educatiu i formatiu. En compliment de la Llei 37/1992 del 28 de Desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit (Article 20, Secció 1, Número 9), l’IVA no s’aplicarà a quotes d’inscripció de programes educatius. Per tant, els preus finals mostrats en pantalla es troben exempts del referit impost. Als preus especificats els hi podrà ser d’aplicació qualsevol altre impost, al tipo vigent, que fos legalment exigible en el moment de la inscripció o pagament.

El mètode de pagament acceptat és a través de targeta de crèdit/dèbit bancària que es realitzarà a través d’un TPV virtual, una passarel·la de pagament que permet realitzar pagaments de manera fàcil i segura.

Per més informació sobre els terminis de pagament, podeu accedir a l’apartat “Cost del Programa” de les Bases de participació directament en el lloc web del programa educatiu i formatiu al que l’usuari es vulgui inscriure.

 

3. Política de baixes i cancel·lació del Programa

Baixa del programa a petició del participant:

En el cas que el participant es doni de baixa del programa voluntàriament, sense causa justificada, la Fundació Catalunya La Pedrera no retornarà l’import dels pagaments  efectuats.

Només en els casos en que el participant al·legui que la cancel·lació sigui deguda a motius personals suficientment justificats, o en aquells casos no previstos en aquesta normativa, la Fundació Catalunya La Pedrera podrà sol·licitar documentació acreditativa al participant i cada situació s’estudiarà individualment. La decisió de la Fundació Catalunya la Pedrera serà inapel·lable.

***************

Com a norma general, la Fundació es reserva el dret de modificar, unilateralment i per motius justificats, qualsevol aspecte que afecti les sessions dels programes formatius, sense que això generi cap dret a devolució dels imports abonats pel participant o els seus tutors.

Cancel·lació total del programa per part de la Fundació Catalunya La Pedrera

En el cas que la Fundació Catalunya La Pedrera, per causes internes, hagués de cancel·lar definitivament i totalment el programa un cop ja s’ha realitzat el pagament, i sempre i quan el programa no pugui ser realitzat en un altre format, lloc o dates diferents, es procedirà a realitzar la devolució del 100% del imports abonats fins el moment de la cancel·lació. La devolució d’aquests imports serà realitzada pel mateix mètode que hagi estat utilitzat per al pagament.

Cancel·lació total del programa per causes de força major o situacions no imputables ni al participant ni a la Fundació Catalunya La Pedrera

Per força major s’entén qualsevol situació o esdeveniment imprevisible, inevitable i irresistible aliè a la voluntat de les parts (p.e. guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, etc.). Si La Fundació Catalunya la Pedrera es troba davant d’una situació de força major que afecti el desenvolupament o continuïtat del programa, es notificarà de manera immediata tots els afectats, especificant la naturalesa, els efectes, la duració de la situació, si és possible, i les mesures que prendrà per fer front a la situació de força major.

 

4. Identificador d’usuari, contrasenya i informació del procés de pagament.

Al registrar-se en el programa formatiu a través de la web, l’usuari ha de determinar un nom d’usuari i contrasenya que posteriorment li seran confirmats per correu electrònic. L’usuari ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, sent l’usuari responsable del seu ús per una tercera persona a qui aquest usuari les hagi facilitat. L’usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de pagament establerts a la pàgina web del programa. Per a més informació sobre el tractament de dades de caràcter personal podeu accedir a la nostra Política de Privacitat.

 

5. Política de privacitat de l’usuari

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: realitzar la gestió del pagament de la quota d’inscripcions dels Usuaris. Les operacions previstes per realitzar el tractament són: (i) Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició. (ii) El pagament de la quota d’inscripció del programa educatiu i formatiu.

Criteris de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no siguin necessàries per a tal fi, se suprimiran procedint al seu bloqueig durant el temps establert per la llei, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Posteriorment, transcorregut aquest termini de supressió o bloqueig, les dades seran destruïdes.

S’informa que els drets que assisteixen a l'Usuari son els següents: (i) Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. (ii) Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. (iii) Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. L’Usuari podrà exercir els seus drets a la següent adreça: FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA Adreça postal: Carrer Provença 261 i Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona Correu Electrònic: lopd@fcatalunyalapedrera.com.

 

6. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari.

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

S’informa i es garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers a excepció d’obligació legal, aquelles entitats del grup per finalitats administratives o de gestió interna i a aquells prestadors vinculats a la Fundació que actuïn com encarregats del tractament, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, se li comunicaria a fi d’obtenir el seu consentiment. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

7. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l'RGPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

8. Exempció de responsabilitats.

La Fundació Catalunya La Pedrera s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

9. Clàusula de condicions generals.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

10. Legislació aplicable.

L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació de les presents condicions del servei descrites els jutges i tribunals més propers a Barcelona.

Els continguts, productes i serveis inclosos al lloc web són conformes a la legislació espanyola, i no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no estiguin degudament autoritzats.

 

11. Revisió de condicions.

La Fundació Catalunya La Pedrera es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment. L’usuari estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en que usi aquesta pàgina web, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques o condicions.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l’usuari s’ha d’adreçar a la següent adreça info@fcatalunyalapedrera.com