La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itineraris.
Habilitar àrees de descans, miradors i aparcaments.
Restauració de fonts i pistes forestals.

 

Gestió d’hàbitats

Boscos:
redactant un pla tècnic de gestió i millora forestal.

Prats i pastures:
desenvolupament d'un conjunt de mesures d’afavoriment de prats i pastures.