La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

  • Obertura del centre d’informació La Masieta.
  • Consolidació de les runes i arranjament dels marges de pedra seca a la Masieta.
  • Senyalització d’itineraris.
  • Habilitació de l’àrea de lleure i aparcament.
  • Millora de les condicions de seguretat del camí del congost, amb la instal·lació d’un passamà i vuit miradors-baranes en els punts panoràmics de més risc per als visitants.
  • Recuperació i restauració de l’antic camí de l’Obaga fins al mirador d’Altimiris, així com del camí de l’Obaga Gran fins a Alsamora.
  • Col·laboracions en les diferents expedicions arqueològiques del poblat d’Altimiris, cova Colomera, cova del Mut..., amb les universitats catalanes.

Biodiversitat

Declaració de Refugi de Fauna Salvatge.

Gestió d’hàbitats

Boscos:
redacció d'un pla tècnic de gestió i millora forestal.

Prats i pastures:
desenvolupament d'un conjunt de mesures d’afavoriment de prats i pastures.