Geologia

El Port d’Arnes està situat en la zona d’enllaç entre la serralada Prelitoral, de direcció general NE-SO, i la Ibèrica de direcció NO-SE.. La serralada Prelitoral i la Ibèrica, encara que més modestes, es van formar al mateix temps que els Pirineus, durant l’orogènesi alpina. La compressió tectònica va donar lloc a que les roques del Paleozoic i del Mesozoic s’aixequessin lentament i encavalquessin, cap el nord, per sobre del materials del Terciari de la conca de l’Ebre.

Aquest espai està dividit en quatre unitats. La Unitat més al nord (A) correspon a una sèrie de relleus de roques conglomeràtiques que pertanyent a la conca de l’Ebre. Són el resultat de la sedimentació de ventalls al·luvials de rius que provenien del sud. Aquests conglomerats, al erosionar-se donen relleus alts, doncs són més durs que les roques que els envolten, com és el cas del Montsant o Montserrat. Les morfologies que s’hi observen ens recorden a les muntanyes de Montserrat.

La resta d’unitats(B,C i D) es situen al sud en plena serralada Prelitoral. Els relleus escarpats i abruptes venen donats per l’amuntegament d’unitats tectòniques mesozoiques. Aquestes unitats estan formades, principalment, per calcàries amb nivells de margues de colors grisos i ocres d’edat Juràssic i Cretaci inferior. Dintre de la uniformitat del paisatge, destaquen, pel seu color, algunes unitats intercalades, d’argiles i gresos vermells del Triàsic.

Pel seu interès geològic, patrimonial i paisatgístic, part d’aquest espai s'incorpora a la geozona 316 que forma part de l’inventari d’Espais d’Interès Geològic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.