Perfil del candidat/a

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2021-2022.
 • En el cas del curs de Ciències de la Terra alumnat de 1r de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
 • En el cas del curs d’Economia alumnat de 1r i 2n de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.
 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període, ni haver estat participant del programa Joves i Ciència o Campus Natura.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Dins el formulari d’autorització del pare, mare o tutor/a legal, cada estudiant pot seleccionar fins a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència, per als quals vol ésser considerat durant el procés de selecció. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Supercomputació, i 3a opció) Curs de Bioenginyeria. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, per exemple, si un estudiant només està interessat en el curs d'Economia es pot inscriure només a Economia.
 • Cada centre educatiu que tingui fins a 3 línies de batxillerat podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 13 cursos del programa; en total 39 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).
 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs. 
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 o 5 línies de batxillerat podreu presentar fins a 4 estudiants en primera opció per a cada curs de Bojos per la ciència, i si el vostre centre educatiu té 6 o més línies de batxillerat podreu presentar fins a 5 estudiants en primera opció.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
 1. La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 2. La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 3. La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia de l’estudiant.
 4. La recomanació confidencial online del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 

Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció. L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Procés de selecció

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
 • Expedient acadèmic dels últims dos cursos.
 • Nivell d’anglès.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

Atenció! En el cas del curs de Matemàtiques la preselecció es farà també a través d'una prova escrita online que tindrà lloc el dissabte 30 d'octubre de 9.00h a 10.00h.

Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins el 29 de novembre de 2021. La selecció final es comunicarà a partir del 30 de novembre de 2021.

El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

Un cop seleccionat per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça:

 • 225 euros, per a la participació al curs d’Economia de Bojos per la ciència.
 • 425 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Física, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies, Ciències de la Terra, Nutrició i Intel·ligència Artificial.
 • 90 euros, per a la participació al curs d'Energia de Bojos per la ciència. Aquest curs està organitzat amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

El pagament s’haurà de fer efectiu abans del 8 de desembre de 2021, un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

En els cursos de Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Física, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies, Ciències de la Terra, Nutrició i Intel·ligència Artificial el pagament es farà fraccionat en dos pagaments, un primer pagament de 255€ i un segon pagament de 170€. Al curs d'Economia el pagament es farà fraccionat en dos pagaments, un primer pagament de 135€ i un segon pagament de 90€. El primer pagament s’haurà de fer efectiu abans del 8 de desembre de 2021 per confirmar la plaça de l’estudiant. El segon pagament s’haurà de fer efectiu entre el 15 i el 22 de febrer de 2022.

Pla de Beques

El programa Bojos per la ciència basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió de beques als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres a scienceacademy@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans de finalitzar el període per al pagament de confirmació de plaça.

Un cop sol·licitada la beca, no caldrà fet cap pagament fins a la resolució d’aquesta.

Més informació

Política de baixes i cancel·lació del Programa

Baixa del programa a petició del participant

En el cas que el participant es doni de baixa del programa voluntàriament, sense causa justificada, la Fundació Catalunya La Pedrera no retornarà l’import dels pagaments efectuats.

Només en els casos en que el participant al·legui que la cancel·lació sigui deguda a motius personals suficientment justificats, o en aquells casos no previstos en aquesta normativa, la Fundació Catalunya La Pedrera podrà sol·licitar documentació acreditativa al participant i cada situació s’estudiarà individualment. La decisió de la Fundació Catalunya la Pedrera serà inapel·lable.

***************

Com a norma general, la Fundació es reserva el dret de modificar, unilateralment i per motius justificats, qualsevol aspecte que afecti les sessions dels programes formatius, sense que això generi cap dret a devolució dels imports abonats pel participant o els seus tutors.

 

Cancel·lació total del programa per part de la Fundació Catalunya La Pedrera

En el cas que la Fundació Catalunya La Pedrera, per causes internes, hagués de cancel·lar definitivament i totalment el programa un cop ja s’ha realitzat el pagament, i sempre i quan el programa no pugui ser realitzat en un altre format, lloc o dates diferents, es procedirà a realitzar la devolució del 100% del imports abonats fins el moment de la cancel·lació. La devolució d’aquests imports serà realitzada pel mateix mètode que hagi estat utilitzat per al pagament.

 

Cancel·lació total del programa per causes de força major o situacions no imputables ni al participant ni a la Fundació Catalunya La Pedrera

Per força major s’entén qualsevol situació o esdeveniment imprevisible, inevitable i irresistible aliè a la voluntat de les parts (p.e. guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, etc.). Si la Fundació Catalunya La Pedrera es troba davant d’una situació de força major que afecti el desenvolupament o continuïtat del programa, es notificarà de manera immediata tots els afectats, especificant la naturalesa, els efectes, la duració de la situació, si és possible, i les mesures que prendrà per fer front a la situació de força major.

Si la cancel·lació total és deguda a la situació sanitària i a les restriccions o normativa vigent en el moment derivada de la situació de pandèmia a causa de la COVID-19, la Fundació retornarà els imports pagats, amb l’excepció de la quantitat del 10% del cost total del programa corresponent a les despeses de gestió i organització.

 

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.