Perfil del candidat/a

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2020-2021.
 • En el cas del curs de Ciències de la Terra alumnat de 1r de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
 • En el cas del curs d’Economia alumnat de 1r i 2n de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.
 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període, ni haver estat participant del programa Joves i Ciència o Campus Natura.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Dins el formulari d’autorització del pare, mare o tutor/a legal, cada estudiant pot seleccionar fins a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència, pels quals vol ésser considerat durant el procés de selecció. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Supercomputació, i 3a opció) Curs de Bioenginyeria. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, per exemple, si un estudiant només està interessat en el curs d'Economia es pot inscriure només a Economia.
 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 10 cursos del programa; en total 30 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).
 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs. 
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres a bojosperlaciencia@fcatalunyalapedrera.com
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
 1. La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 2. La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 3. La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia de l’estudiant.
 4. La recomanació confidencial online del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 

Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció. L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Procés de selecció

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
 • Expedient acadèmic dels últims dos cursos.
 • Nivell d’anglès.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

Atenció! En el cas del curs de Matemàtiques la preselecció es farà també a través d'una prova escrita que tindrà lloc el dissabte 31 d'octubre.

Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins el 27 de novembre de 2020. La selecció final es comunicarà a partir del 30 de novembre de 2020.

El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

Un cop seleccionat per al programa, cada estudiant farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça:

 • 140 euros, per a la participació al curs d’Economia de Bojos per la ciència.
 • 330 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Física, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies i Ciències de la Terra.

El pagament s’haurà de fer efectiu abans del 8 de desembre de 2020, un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

En els cursos de Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Física, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies i Ciències de la Terra el pagament es podrà fer fraccionat en dos pagaments de 165€. El primer pagament s’haurà de fer efectiu abans del 8 de desembre de 2020 per confirmar la plaça de l’estudiant. El segon pagament s’haurà de fer efectiu entre el 24 i el 31 de març de 2021.

El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap estudiant seleccionat fora del programa per raons econòmiques; pel que s’estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres a bojosperlaciencia@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada.

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) col·labora amb la Fundació Catalunya La Pedrera mitjançant una aportació en forma de beques per a estudiants que participen en el programa Bojos per la ciència 2020-2021.

Condicions de pagament

La quota d’inscripció del programa Bojos per la ciència inclou: material utilitzat en cadascuna de les sessions del curs, activitats programades, remuneració dels investigadors i personal, i assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. La quota d’inscripció no inclou el transport des de i a les institucions on es duran a terme cada sessió del programa.

Cancel·lacions i Política de devolucions

 • Cancel·lació per Fundació Catalunya La Pedrera i Política de devolucions: En el cas de que la Fundació Catalunya La Pedrera hagués de cancel·lar el programa Bojos per la ciència, o específicament algun dels seus cursos, un cop ja s’ha realitzat el pagament, es procedirà a realitzar la devolució del 100% de l’import de la quota d’inscripció. La devolució de l’import serà realitzada pel mateix mètode que hagi estat utilitzat en el mètode de pagament (efectiu, targeta, etc.).
 • Cancel·lació pel participant i política de devolucions: En el cas de que el participant cancel·li la seva plaça un cop ja estigui pagada haurà de comunicar-ho a la Fundació Catalunya La Pedrera el mes aviat possible. En aquests casos no es farà la devolució de la quota d’inscripció del participant.

Identificador d’usuari, contrasenya i informació del procés de pagament

Al registrar-se en Bojos per la ciència a través de la web fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia l’usuari ha de determinar un nom d’usuari i contrasenya que posteriorment li seran confirmats per correu electrònic. L’usuari ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, sent l’usuari responsable del seu ús per una tercera persona a qui aquest usuari les hagi facilitat. L’usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de pagament establerts a la pàgina web del programa Bojos per la ciència.

Impostos

En compliment de la Llei 37/1992 del 28 de Desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit (Article 20, Secció 1, Número 9 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit), l’IVA no s’aplicarà a quotes d’inscripció de programes educatius. Per tant, els preus finals mostrats en pantalla es troben exempts del referit impost.

Causes de força major

Per força major s’entén qualsevol situació o esdeveniment imprevisible, inevitable i irresistible aliè a la voluntat de les parts (p.e. guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, etc.). Si La Fundació Catalunya la Pedrera es troba davant d’una situació de força major que afecti al desenvolupament i continuïtat del programa Bojos per la ciència  o d’algun dels cursos del Programa, ho notificarà de manera immediata a tots els alumnes i al centre educatiu corresponent, especificant la naturalesa, els efectes, la duració de la situació, si és possible i, les mesures que prendrà per fer front a la situació de força major.

 

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.