Perfil del candidat

 • Alumnat de 4t d’ESO que, al juny de 2022, haurà finalitzat Educació Secundària Obligatòria (15-16 anys).
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interés i il·lusió per participar en el programa. Busquem joves que, a part de tenir bons resultats acadèmics, tinguin un interès especial per la investigació científica.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. L’anglès és la llengua de la ciència, i com a tal és crucial  el seu domini durant els tres anys de durada del programa.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Intenció de cursar el batxillerat científic i/o tecnològic. Busquem joves amb talent, curiositat i motivació per les ciències, i amb la voluntat d’especialitzar-se cap aquest àmbit del coneixement.
 • Compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Joves i Ciència durant els tres anys de durada.

Procés d'inscripció

Tot el procés d’inscripció és on line, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 

Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de tres estudiants. En cas de rebre més de tres candidatures d’un mateix centre educatiu, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre. 

Si el vostre centre educatiu té 4 o 5 línies d'ESO podreu presentar fins a 4 estudiants, i si el vostre centre educatiu té 6 o més línies d'ESO podreu presentar fins a 5 estudiants.


Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

 • La tramesa on line del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 • La tramesa on line del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 • La recomanació confidencial on line del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant.
 • La recomanació confidencial on line del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació on line sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció

L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Joves i Ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Procés de selecció

Un tribunal escollit per la Fundació Catalunya La Pedrera proposa les candidatures preseleccionades que passen a la segona fase del procés de selecció. Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
 • Nivell d’anglès.
 • Expedient acadèmic.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica. 

Els candidats i candidates inscrits el 2022 que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d’abril de 2022 (dates pendents de confirmar).

La selecció final es comunicarà durant la primera quinzena de maig de 2022.

Els estudiants seleccionats s’incorporaran a la primera fase del programa, les Estades científiques a MónNatura Pirineus, del 27 de juny al 9 de juliol de 2022.
 


La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

FASE 1 | Estades científiques a MónNatura Pirineus

El cost total de les Estades científiques a MónNatura Pirineus és d’aproximadament 2.200 euros per estudiant, dels quals la Fundació Catalunya La Pedrera en finança al voltant del 70%. Així doncs, un cop seleccionat per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació de 660 euros en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça. El cost total de les estades inclou: pernoctacions i manutenció de l’estudiant al centre MónNatura Pirineus des del 27 de juny fins al 9 de juliol de 2022, material utilitzat en els projectes de recerca, transport d’anada al centre, activitats realitzades, honoraris dels investigadors i del personal de suport, assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

El pagament s’haurà de fer efectiu abans del 23 de maig de 2022 per confirmar la plaça de l’estudiant. El pagament podrà efectuar-se de forma fraccionada (400 euros + 260 euros), si s'escau. En aquest cas, el segon pagament s’haurà de fer efectiu abans del 6 de juny de 2022. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

FASE 2 i 3 | Estades al Centre de Recerca i Estades de Recerca Internacional

En el cas de les estades en centres de recerca locals, el Programa Joves i Ciència cobreix la formació i material utilitzat per l’estudiant durant l’estada de recerca, així com una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. Les despeses per desplaçament, allotjament i manutenció no estan cobertes pel programa i aniran a càrrec dels participants.

En cas de participar en una estada o programa internacional de ciència, el Programa Joves i Ciència es farà càrrec de les despeses de matriculació al programa, que en alguns casos inclouen també les despeses d’allotjament i manutenció. Les despeses de desplaçament, assegurança mèdica i visat internacional no estan cobertes pel programa i aniran a càrrec dels participants.

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Política de baixes i cancel·lació

Baixa del programa a petició del participant

En el cas que el participant es doni de baixa del programa voluntàriament, sense causa justificada, la Fundació Catalunya La Pedrera no retornarà l’import dels pagaments  efectuats.

Només en els casos en que el participant al·legui que la cancel·lació sigui deguda a motius personals suficientment justificats, o en aquells casos no previstos en aquesta normativa, la Fundació Catalunya La Pedrera podrà sol·licitar documentació acreditativa al participant i cada situació s’estudiarà individualment. La decisió de la Fundació Catalunya la Pedrera serà inapel·lable.

Com a norma general, la Fundació es reserva el dret de modificar, unilateralment i per motius justificats, qualsevol aspecte que afecti les sessions dels programes formatius, sense que això generi cap dret a devolució dels imports abonats pel participant o els seus tutors.

Cancel·lació total del programa per part de la Fundació Catalunya La Pedrera

En el cas que la Fundació Catalunya La Pedrera, per causes internes, hagués de cancel·lar definitivament i totalment el programa un cop ja s’ha realitzat el pagament, i sempre i quan el programa no pugui ser realitzat en un altre format, lloc o dates diferents, es procedirà a realitzar la devolució del 100% del imports abonats fins el moment de la cancel·lació. La devolució d’aquests imports serà realitzada pel mateix mètode que hagi estat utilitzat per al pagament.

Cancel·lació total del programa per causes de força major o situacions no imputables ni al participant ni a la Fundació Catalunya La Pedrera

Per força major s’entén qualsevol situació o esdeveniment imprevisible, inevitable i irresistible aliè a la voluntat de les parts (p.e. guerra, revolució, accions terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, etc.). Si La Fundació Catalunya la Pedrera es troba davant d’una situació de força major que afecti el desenvolupament o continuïtat del programa, es notificarà de manera immediata tots els afectats, especificant la naturalesa, els efectes, la duració de la situació, si és possible, i les mesures que prendrà per fer front a la situació de força major.

Si la cancel·lació total és deguda a la situació sanitària i a les restriccions o normativa vigent en el moment derivada de la situació de pandèmia a causa de la COVID-19, la Fundació retornarà els imports pagats, amb l’excepció de la quantitat del 10% del cost total del programa corresponent a les despeses de gestió i organització.

Pla de beques

El programa Joves i Ciència basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió de beques als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres a scienceacademy@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans de finalitzar el període per al pagament de confirmació de plaça.

Un cop sol·licitada la beca, no caldrà fer cap pagament fins a la resolució d’aquesta.

MÉS INFORMACIÓ