Perfil del candidat

 • Alumnat de 4t d’ESO que, al juny de 2024, haurà finalitzat Educació Secundària Obligatòria (15-16 anys).
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interés i il·lusió per participar en el programa. Busquem joves que, a part de tenir bons resultats acadèmics, tinguin un interès especial per la investigació científica.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. L’anglès és la llengua de la ciència, i com a tal és crucial  el seu domini durant els tres anys de durada del programa.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Intenció de cursar el batxillerat científic i/o tecnològic. Busquem joves amb talent, curiositat i motivació per les ciències, i amb la voluntat d’especialitzar-se cap aquest àmbit del coneixement.
 • Compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Joves i Ciència durant els tres anys de durada.

Procés d'inscripció

Tot el procés d’inscripció és on line, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 

Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de tres estudiants. En cas de rebre més de tres candidatures d’un mateix centre educatiu, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre. 

Si el vostre centre educatiu té 4 o 5 línies d'ESO podreu presentar fins a 4 estudiants, i si el vostre centre educatiu té 6 o més línies d'ESO podreu presentar fins a 5 estudiants.


Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

 • La tramesa on line del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 • La tramesa on line del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 • La recomanació confidencial on line del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant.
 • La recomanació confidencial on line del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació on line sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció

L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Joves i Ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Procés de selecció

Un tribunal escollit per la Fundació Catalunya La Pedrera proposa les candidatures preseleccionades que passen a la segona fase del procés de selecció. Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
 • Nivell d’anglès.
 • Expedient acadèmic.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica. 

Els candidats i candidates inscrits el 2024 que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc els dies 19 i 20 d’abril de 2024 a l'edici de La Pedrera - Casa Milà.

La selecció final es comunicarà durant la primera quinzena de maig de 2024.

Els estudiants seleccionats s’incorporaran a la primera fase del programa, les Estades científiques a MónNatura Pirineus, del 25 de juny al 7 de juliol de 2024.
 


La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

FASE 1 | Estades científiques a MónNatura Pirineus

El cost total de les Estades científiques a MónNatura Pirineus és d’aproximadament 2.200 euros per estudiant, dels quals la Fundació Catalunya La Pedrera en finança al voltant del 70%. Així doncs, un cop seleccionat per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació de 720 euros en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça. El cost total de les estades inclou: pernoctacions i manutenció de l’estudiant al centre MónNatura Pirineus des del 25 de juny fins al 7 de juliol de 2024, material utilitzat en els projectes de recerca, transport d’anada al centre, activitats realitzades, honoraris dels investigadors i del personal de suport, assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

El pagament s’haurà de fer efectiu abans del 20 de maig de 2024 per confirmar la plaça de l’estudiant. El pagament podrà efectuar-se de forma fraccionada (400 euros + 320 euros), si s'escau. En aquest cas, el segon pagament s’haurà de fer efectiu abans del 3 de juny de 2024. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

FASE 2 i 3 | Estades al Centre de Recerca i Estades de Recerca Internacional

En el cas de les estades en centres de recerca locals, el Programa Joves i Ciència cobreix la formació i material utilitzat per l’estudiant durant l’estada de recerca, així com una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. Les despeses per desplaçament, allotjament i manutenció no estan cobertes pel programa i aniran a càrrec dels participants.

En cas de participar en una estada o programa internacional de ciència, el Programa Joves i Ciència es farà càrrec de les despeses de matriculació al programa, que en alguns casos inclouen també les despeses d’allotjament i manutenció. Les despeses de desplaçament, assegurança mèdica i visat internacional no estan cobertes pel programa i aniran a càrrec dels participants.

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Pla d'Ajuts econòmics

El programa Joves i Ciència basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió d'ajuts als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud d'ajuts contacteu amb nosaltres a coneixement@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans de finalitzar el període per al pagament de confirmació de plaça.

Un cop sol·licitat l'ajut, no caldrà fet cap pagament fins a la resolució d’aquest.

MÉS INFORMACIÓ